Разширено търсене

НАЕМ И ОТДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Наем на недвижим имот в България на морето

 

     Уважаеми посетители на нашия сайт, можете да разгледате предложенията ни за недвижимост под наем   ТУК (кликни).

 

       Арендата на апартамент на брега на морето- това е традиционна форма на организиране за много чужденци, а така и за българи. Приветсващата България привлича към себе си туристи от много страни в продължение на десетки години. Сред нейните преимущества са умерените цени, отличен климат, развита инфраструктура, даже и в отдалечените кътчета на страната. Пазара на недвижими имоти предлага толямо количество обекти под наем. Но най- популярни се явяват, разбира се, апартаментите. Те може да се наемат във всеки един черноморски или ски- курорт, по всяко време на годината и на атрактивна цена! Възможни са и намаления при по- дългосрочно наемане. 

  За да запазите апартамент чрез нашата агенция, трябва да спазите следното.

    1. Да изберете недвижимия имот, който искате да наемете.

    2.  Да ни съобщите за Вашия избор и желания период на наемане, за да проверим свободен ли е имотът за тогава.

    3. Ако имота е свободен за тогава и Вие със сигурност искате да го запазите, ние Ви изпращаме сканиран подписан и подпечатан от нас договор за наем (по Образец, указан по- долу) по електрона поща. Ако настоявате да получите договора по куриер, то разходите по получаването се заплащат от Вас, като получател.

    4. Според точка от договора, той ще се счита за влязъл в сила при превеждането на 30 % от договорената наемна стойност до 3 работни дни от пждписването му. Подписаният от Вас договор е нужно да ни изпратите обратно сканиран  по електрона поща.

     5. Според договора останалата сума от наемната  стойност се заплаща при настаняване. В случай на ненаемане депозита не се връща.

     6. Обръщаме Внимание на това, че нашата агенция предлага под наем само проверени недвижими имоти, за които имаме сключени договори за посредничество и управление (по Образец, указан по- долу). Вие имате право да се убедите в тяхното съдържание. 

 

Отдаване на имот под наем чрез нас

 

Уважаеми посетители, ако имате имот, който искате да отдадете под наем може да го направите чрез нас. 

За да го осъществите, трябва да направите следното: 

     1. Свържете се с нас чрез формите за контакт. Ще уговорим удобно за Вас време за посещение от наш служител в обекта, за да обсъдим условията Ви и за да  успеем да фотографираме и опишем   максимално реално и атрактивно недвижимия имот, който предлагате.

     2. При посещението Ви запознаваме и с договора за управление и посредничество при отдаване под наем на недвижим имот ( Образеца е указан по- долу).

     3. При постигнато съгласие между двете страни се пристъпва до подписване на договора.

 

     За улеснение на собственици, които желаят да отдават недвижимият си имот под наем, прилагаме долния списък с препоръчителни уреди и домашни потреби, нужни според нас, за осигуряване на удобно и същевременно щадящо инвентара ползване от наематели.

 

- Достатъчно посуда ( чинии, прибори за хранене, нож, тирбушон, ренде, дъска, пепелник, захарница, солница)

- Ако има уреди за готвене – достатъчно посуда и прибори за готвене

- Сушилник за чинии и за дрехи

- Ютия, гладилна дъска, закачалки

- Кофа за боклук и за миене на под, лопатка и метла, моп или стирка

- Покривка за трапезна маса, възглавнички за трапезни столове ( за да се избегне зацапване, одраскване и захабяване)

-  Покривала за дивани и фотьойли (отново за да се избегне зацапване и захабяване)

-  Изтривалка за пред баня, неплъзгаща се изтривалка за баня

 

 

Договор за посредничество при отдаване под наем и управление на недвижим имот

 

 

   Днес__________ 20.... г. се сключи настоящия договор между:

  1. ...........................................................................................Гражданство:...........................................  

С ЕГН:................................................., С постоянен  адрес:..........................................................................

....................................................................... Л.к.№...................................Изд. на ..........................от.........

за кратко наричан Възложител

и

      2. ............................................................................................Гражданство:........................................... 

С ЕГН:................................................., С постоянен  адрес:...........................................................................

.............................................. Л.к. №...........................................Изд. на ..........................от...........................

за кратко наричан Изпълнител.

 

І. Предмет на договора

 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да изпълни посредническа дейност за намиране на подходящ наемател за отдавания от Възложителя, собствен недвижим имот, а също така ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да управлява имота от името и за сметката на Възложителя и да го представлява:

а) Вид имот: .................................................................................................................

 с чиста  жил. площ  .............................. състоящ се от ............................................

б) Адрес на имота:..................................................................................................

в) Наемна цена:

     в.1.) от месец септември до месец юни включително наемната цена на имота е .............

  ..................................... за денонощие.

     в.2.) за месец юли и месец август включително  наемната цена е .......................... 

.....................................за денонощие.

Чл. 2. За извършването на посредническата дейност и управление на имота  Изпълнителят има право да получи  възнаграждение, а Възложителят има задължението да изплати това възнаграждение при условията на този договор.

Чл.3.Посредническата дейност с цел намиране на подходящ наемател  на имота, по смисъла на този договор включва:

 а) реклама на предложения за наемане имот чрез способи, избрани по усмотрение на Изпълнителя;

 б) предоставяне на документи по отношение собствеността, законовия статут и предназначението на имота, с предварителното съгласие на Възложителя;

 в)организиране на огледи на предлаганото помещение;

 г) допълнително договоряне с Възложителя по отношение изразено желание от страна на лице-наемател;

 д) подготвяне на проекто-договор за наем на имота, съгласуван с Възложителя;

 ж) водене на всички преговори от името на Възложителя по изготвения и одобрен проекто-договор.

 Чл. 4. Под “управление на имота” двете страни ще разбират: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да замести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неговите права и задължения в качеството му на НАЕМОДАТЕЛ при отдаване на имота, предмет на настоящият договор, под наем на трето лице, да действа лично и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията на Договора за наем. Това задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отменя правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, произтичащи от Договора за наем. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички плащания произтичащи от Договора за наем и да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ работни дни от получаването им в брой срещу разписка или по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: ...................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................,

удържайки от тази сума възнаграждиението за посредничество и управление според условията на този договор.

 Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на Изпълнителя възнаграждение  в размер на ................................................................... от договорената обща наемна цена на имота, като това възнаграждение ще бъде удържано от Изпълнителя веднага при получаване на плащане по сключен договор за наем.  За периода, през който имота не е отдаден под наем ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ никакво възнаграждение. Договореното възнаграждение не подлежи на промяна за срока на настоящия договор.

  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се легитимира като собственик на гореописания имот , като за грешни данни носи наказателна отговорност по силата на настоящето законодателство на Република България.

 Чл.7.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава всякакъв вид информация за изпълнението на наемните отношения от наемателя, движението на наемните цени на пазара за недвижими имоти, консултации относно определянето на оптимална цена за неговия имот.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички трайни подобрения, обзавеждане и     ремонтни    

дейности свързани с имота, повреди на инсталации, общи части на сградата, данъци и такси свързани със собствеността на имота /данък “сгради”, такса “смет” и други финансови задължения, които могат да бъдат определени във връзка с получаваната от него наемна цена/.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имота с приемно-предавателен протокол, удостоверяващ състоянието и наличното имущество в него.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че към датата на подписване на настоящия договор е законен собственик на недвижимия имот, и че за него няма пречки да предостави за управление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имота за целия период на договора.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да не препятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията си по този договор.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да направи всички действия за настаняването на наемателя в имота.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се грижи за имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като следи и информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за редовното плащане на консумативните разходи /ел. енергия, отопление, вода, входни такси, електронна охрана на имота, кабелнa телевизия, почистване на имота/ и месечния наем, когато това е предвидено да се прави от наемателите съгласно условията на Договора за наем.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде за ползване имота на наемател съгласно уговореното с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предаването на имота се извършва с приемно-предавателен протокол, подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наемателя.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира, съгласува и следи изпълнението на възникнали ремонтни дейности по поддръжка на имота, като направените разходи не са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а се отнасят до условията в Договора за наем.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с устно съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че такова право не му е дадено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва лично договора за наем с

наемателя.

Чл.17.  Във връзка с поетите отговорности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да ги изпълнява точно и добросъвестно.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени вреди виновно или небрежно от трети лица, както и от природни бедствия, вандализъм или други посегателства върху имота, над които той няма контрол. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предприеме от негово име нужните действия свързани със задълженията на страните по Договора за наем.

 

IV. СРОК и НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.19. Настоящият договор се сключи за срок от .......................... месеца, с начало ........................и край ...................................

Чл.20. Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения срок.

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен преждевременно по взаимно съгласие изразено в писмен вид.

Чл.22. Настоящият договор може да бъде прекратен едностранно с ............................. месечно предизвестие до насрещната страна.

Чл.23. Във всички случаи на прекратяване на настоящия договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази условията на подписани от Изпълнителя по време на действие на настоящия договор, договори за наем с наематели. 

Чл.24. Във всички случаи на прекратяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Приемно – предавателния протокол, като се вземе предвид естественото износване и употребата му от наемател.

 

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....................................                      

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................

 

 

 

 ДОГОВОР ЗА НАЕМ

 

Днес, на ..............20 ...... г. в ..........................................................................................................

Между страните:

  1. ...........................................................................................................................................,

Гражданство:....................................................., ЕГН:...................................................................,

Л.к.№.................................. изд.  на ........................................ г. от ..............................................

С постоянен адрес:..........................................................................................................................

 Наричан НАЕМОДАТЕЛ

И

  1. ............................................................................................................................................................

Гражданство:........................................................ , ЕГН: ..........................................................................,

 Л.к..№...................................изд. на ................................................г. от ..................................................

С постоянен адрес:...................................................................................................................................

Наричан НАЕМАТЕЛ от друга, се сключи този договор със следното съдържание:

 

 

I.                   ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1/1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ ОТДАВА ПОД НАЕМ НА НАЕМАТЕЛЯ следния собствен НЕДВИЖИМ ИМОТ: 

а) Вид имот: .................................................................................................................

 с чиста  жил. площ  .............................. състоящ се от ........................................

........................................................................................................................................

б) Адрес на имота:..................................................................................................

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ ще ползва имота за: живеене.  

чл.2. С настоящият договор за наем на описания имот, имотът се наема за СРОКА от….......................................................................

чл.3 /1/ НАЕМЪТ на имота за уговорения срок се определя в размер на…………........................................................................... /

 /2/ В срок от 3 работни дни от подписването на  настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ ДЕПОЗИТ от…………........................................................... ............, 

 представляващ 30% от договорения наем по банков път в следната банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ:

...........................................................................................

 /3/  В първия ден от периода на наемане,  а именно на

...................20....г. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата от .....................................................................................,

представляваща останалите 70% от договорения наем на имота по гореспоменатата банкова сметка на  НАЕМОДАТЕЛЯТ или срещу издадена разписка от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 /4/  В случай на неизпълнение на чл. 3. /2/ от този договор от НАЕМАТЕЛЯ , то този договор ще се счита  за неспазен и нищожен.

 /5/  В случай на неизпълнение на чл. 3./3/ от този договор от НАЕМАТЕЛЯ , то този договор ще се счита за за неспазен и нищожен.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.5./1/ НАЕМАТЕЛЯТ има право на необезпокоявано и свободно ползване на наетия имот в договорения срок и в рамките на поетите спрямо НАЕМОДАТЕЛЯ права и задължения. 

/2/.    НАЕМАТЕЛЯТ има право да сподели ползването на имота с до .......................... души по негова воля и съгласие. 

Чл.6 НАЕМАТЕЛЯТ НЕ е длъжен да заплаща никакви консумативни разноски за ползването на имота, а именно ток, топла и студена вода, телефон, интернет, кабелна телевизия, парно отопление, ежемесечни вноски за поддържане на общи части на сградата и т.н. 

Чл.7/1/НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да пази имота с грижата на добър стопанин и да спазва при ползването му действащото законодателство на Р България. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва конструктивни преустройства,основни ремонти и да прави трайни подобрения освен след предварително писмено съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ и след одобрението му. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва имота само за целите, посочени в чл.1./2/ от договора. 

/2/ При унищожаване или повреждане на предоставеното за ползване имущество по вина на НАЕМАТЕЛЯ, последния е длъжен да възстанови щетите. 

Чл.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури безпрепятственото и спокойно ползване на отдадения под наем недвижим имот за периода на ползването му от НАЕМАТЕЛЯ. 

Чл.9. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до имота през време на наемния период след предварително съгласуване на деня и часа с НАЕМАТЕЛЯ

           Чл.10./1/  За предаването на имота страните подписват приемо - предавателен протокол, в който се описва състоянието на имота, съществуващите към момента трайни подобрения, както и броя, вида и състоянието на предоставените за ползване вещи. След изтичането на наемния период НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да предаде на НАЕМОДАТЕЛЯТ имота в състояние и вид съгласно подписания приемо-предавателен протокол, като при констатиране на повреждане, липси или щети, които не се дължат на обичайното изхабяване при ползването НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да  възстанови щетите.    

            Чл.11. НАЕМАТЕЛЯТ не може да преотдава имота, без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

  

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

 

Чл.12/1/ Настоящият договор може да бъде прекратен:

а/ с изтичане на договорения срок, ако срокът на договора не бъде продължен. 

            б/ преди изтичане на срока по взаимно съгласие между страните, дадено в писмена форма.

 в/ при установено трайно прекъсване на ток, вода  или кабелна телевизия, като ДЕПОЗИТА тогава е изискуем за връщане на НАЕМАТЕЛЯТ. 

г/ при неплащане на остатъка от 70 % от наемната цена от страна на НАЕМАТЕЛЯ  в първия ден от периода на наемане, като ДЕПОЗИТА тогава НЕ е изискуем за връщане на НАЕМАТЕЛЯТ.

 Настоящия договор се подписа в два еднакви екземпляра- по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на сключването му.

 НАЕМОДАТЕЛ : 1………………............................

 НАЕМАТЕЛ:       2…………………...............................