Разширено търсене

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСФЕР И ХОТЕЛ

 

     Ако у Вас се е зародило желание да придобиете нов имот, то първото нещо което би следвало да направите е да се запознаете с района,  който го обкръжава. Затова ние искаме да Ви облекчим и да поднесем своя подарък за Вас- бесплатен трансфер и престой до 7 дни в 4- местен апартамент или стая при условие за сключване на Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот по време на тозе период, но без условия за минимална стойност на обекта.

    Наш сътрудник не само ще Ви покаже интересуващите Ви апартаменти, къщи или харцели, но и ще Ви запознаят с района, с красотите му и с местния колорит. Ще се опитаме да направим всичко възможно, за да добиете правилна представа за местността, за пазара на недвижими имоти и да Ви покажем максимално количество предложения, съвпадащи с Вашите изисквания. 

Организацията на Вашето пътуване би била следната:

 Пояснения:

- Осигуряваме безплатен трансфер и престой в апартамент за до 4 души на пътуване.

- Стойността на трансфера и на престоя се заплащат от Вас при настаняване по предварително уговорени цени. На възстановяване подлежи стойността на трансфера по нашите тарифи и стойността на престоя- 6 нощувки по 40 лева / апартамент за периода от септември до юни и 60 лева / апартамент за юли и август.

- При подписване на Приложение №3 от Договора за безвъзмездно посредничество при покупка на недвижим имот, ние декларираме че ще възсановим Ви заплатената сума в момента на подписване на Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот.

- При неподписване на Предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот по време на този престой сумата не се възстановява.

- Препоръчан от нас ден на пристигане, отчитайки практиката на работа, е събота. Почивните дни може да се използват за опознаване на района, огледи или почивка, дните от понеделник до петък спокойно да се използват за организиране и подписване на договори – Предварителен или за покупко- продажба.

 

Договор за безвъзмездни посредничeски услуги при покупка на недвижим имот

 

 

 

Днес..............20....г.в Г.........................................................  Република България между страните:

 

1.

 Гражданство:                              Постоянен адрес:                                      Л.к. №

 

Наричан „Поръчител”

 

И

2. 

 

 

Наричан „Изпълнител” от друга страна, двете страни сключиха настоящият договор със следното съдържание.

 

                  І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1.1.  „Поръчителят” поръчва, а „Изпълнителят” приема да изпълни на безвъзмездна и доброволна основа задължението да осъществи информационно-консултантско обслужване по търсене на приемливи за „Поръчителя” недвижими имоти с цел покупка.

1.2. „Изпълнителят” анализира, систематизира и подбира предложения от информационната база данни според критериите на „Поръчителят”  и 

 предсавлява интересите му при огледи на недвижими имоти безвъзмездно и доброволно. 

1.3.”Изпълнителят” по желание на „Поръчителя”

осъществява юридическо съпровождение на сделката безвъзмездно и доброволно.

1.4.Информация в смисъла на този договор  конкретизира предлаганите недвижими имоти: апартаменти, вили, къщи и т.н., квадратура, местонахождение и цена.

1.5.Информацията може да бъде да предоставена на „Поръчителя” устно или писмено. Огледът на недвижим имот също се явява информация.

 

 

       2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1”Изпълнителят” се задължава:

2.1.1.Да подбере за „Поръчителя” подходящи варианти на недвижим имот и да организира огледи на същите.

2.1.2.Да информира „Поръчителят” относно Изпълнението на договора, да предава информация за конкретни обекти на недвижимост. 

2.1.3.Да провери собственността и  чистотата  на избран имот /наличието или отсътствие на ипотека, запор, искове от наследници и т.н./, и да осведомява „Поръчителят” за това безвъзмездно и доброволно.

2.1.4. Да подготви Предварителен договор за продажба на безвъзмездна и доброволна основа.

2.1.5. Да съдейства на „Поръчителя”  за провеждане на преговори, уточняване на позициите, да консултира „Поръчителя” по въпросите, свързани с предмета на настоящия договор.

2.1.6. Да не разгласява конфедициална информация, която „Поръчителят” му е доверил, имайки предвид изпълнението на настоящия договор.

 

2.2. „Поръчителят” се задължава:

2.2.1.Да присътства лично или да осигури участие на свои пълномощници при изпълнение на действията по този договор. Да оказва съдействие  при изпълнение на действията по този договор. Своевременно да информира ,,Изпълнителят” за промени в намеренията относно предложени обекти, да съдейства при съпровеждане на сделка.

 

  2.2.2. Да не предава получената от   ,,Изпълнителят”  информация за продаваните обекти на трети лица: роднини по пряка и сребрена линия и на хора, с които съжителства. Ако някой от последните лица е сключил договор за покупко- продажба за обекта, то „Поръчителят” е длъжен да заплати на ,,Изпълнителят” неустойка в размер на 2 000 евро (две хиляди евро).

  2.2.3. Да сключват договори с собствениците  на показаните недвижими имоти само в присъствие на ,,Изпълнителя” или негов представител, като при неизпълнение  „Поръчителят” е длъжен да заплати на ,,Изпълнителят” неустойка в размер на 2 000 евро (две хиляди евро).

  2.2.4. Да подписва протокол за оглед при такъв, в случай на отказ това се удостоверява с подпис от двама свидетели.

 

 3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

  3.1. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор се разрешават чрез съгласие от двете страни.

  3.2. В случай, че страните не могат да постигнат съгласие, спорът се предава в съда по установения ред, определено от законодателството на Република България.

4. ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ 

Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по този договор, ако неизпълнението произтича поради обстоятелства с неопреодолима сила, възникнала след сключването на договора в резултат на извънредни събития, които страните не са могли да предвидят и предотвратят чрез разумни действия. Към извънредни обстоятелства спадат: стихийни бедствия, извънредна политическа обстановка ( война, масови безредици и т.н.), правителствени разпоредби, правещи невъзможно реализирането на този договор.

4. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящият договр може да прекъснат: ако    ,, Поръчителят” не подбрал никакви подходящи варианти на недвижим имот или по взаимно съгласие.

 5.2. Условията на този догово могат да бъдат променяни по взаимно съгласие. Всички промени и допълнения стават неизменна част от договора.

 5.3. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни и действа до фактическото му изпълнение.

 5.4. В непридвидените от този договор случаи, страните имат право да действат според действащото законодателство.

 5.6. Текста и условита на този договор са разяснени и разбрани от ,, Поръчителя” и     ,, Изпълнителя”.

 5.6 Приложенията към този договор се явават неизменна част от него, а именно:

- Приложение №1- Общи изисквания за техническите параметри на търсен недвижим имот, предоставени от ,, Поръчителя”.

 - Приложение №2 –Протокол за огледи на показани недвижими имоти, който се подписва от ,, Поръчителя” в деня на проведения оглед на недвижим обект, представен от ,, Изпълнителя”. 

  -Приложение №3 – Договор за въстановяване стойността на трансфер и настаняване

 5.7. Настоящият договор е съставен в два екземпляра с равна юридическа стойност, по един екземпляр за всяка от страните.

 

8. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ

  

   Изпълнител:

   Поръчител:

  

 

Приложение №3

Договор за възстановяване стойността на трансфер и настаняване

 

Днес, ..................20 ....г. в Г..................................  Република България между страните:

 

1.

Гражданство:                                                         Постоянен адрес:                       Л.к. № 

Наричан „Поръчител”

И

2.

 

Наричан „Изпълнител” от друга страна, двете страни сключиха настоящият договор със следното съдържание.

 

 

                  1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. „Поръчителят” поръчва, а „Изпълнителят” приема да изпълни задължението да осъществи трансфер от и до летище .............................., Република България

1.2. „Поръчителят” поръчва, а „Изпълнителят” приема да изпълни задължението да осигури за „Поръчителя” апартамент или стая под наем за периода от .....................до ............................ в град...............................

 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1.  „Изпълнителят” се задължава да осигури трансфер за „Поръчителя” на стойност от................................. и да осигури за „Поръчителя” апартамент или стая под наем за ............. нощувки на стойност от........................................ за денонощие.

2.2.  При настаняване в осигурения апартамент или стая „Изпълнителят” има право да получи стойността на трансферите и наема на апартамента или стаята.

2.3.  При подписване на Предварителен или Договор за покупко- продажба от „Поръчителя” в следствие дейността на„Изпълнителят” по горния договор, то  „Изпълнителят”  се задължава да заплати на „Поръчителя” сумата от .........................................................................

, представляваща стойността на осигурените от ,, Изпълнителя” трансфери и нощувки от ................. до ........... в град .........Република България.

 

2.4.  „Поръчителят” има право да получи осъщественния от „Изпълнителя” трансфер и осигуреният апартамент или стая под наем от   „Изпълнителя” за ........... нощувки. 

2.5.  „Поръчителят” се задължава да заплати стойността на трансферите и нощувките на           ,, Изпълнителят” при настаняване в апартамент или стая на ........... 20. .....г. по банкова сметка на  ,, Изпълнителят”  или в брой срещу издадена касова бележка.

3. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  3.1. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор се разрешават чрез съгласие от двете страни.

  3.2. В случай, че страните не могат да постигнат съгласие, спорът се предава в съда по установения ред, определено от законодателството на Република България.

 4. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1. Условията на този договор могат да бъдат променяни по взаимно съгласие. Всички промени и допълнения стават неизменна част от договора.

 4.2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни и действа до фактическото му изпълнение, в това число до фактическото разплащане по този договор..

 4.3. В непридвидените от този договор случаи, страните имат право да действат според действащото законодателство.

 4.4. Текста и условита на този договор са разяснени и разбрани от ,, Поръчителя” и             ,, Изпълнителя”.

 

Изпълнител:

 Поръчител: